Στα 12 ευρώ ανά κατεχόμενη επιλέξιμη κυψέλη καθορίστηκε το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης του προγράμματος στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους στον τομέα της μελισσοκομίας για το έτος 2023.

Το ποσό αυτό καθορίστηκε, σύμφωνα με την απόφαση, την οποία υπογράφει η Διεύθυνση Συστημάτων Εκτροφής Ζώων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αφού λήφθηκε υπόψη:
α) Το συνολικό διατιθέμενο ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης, το οποίο καθορίζεται σε 1.150.000 ευρώ.
β) Το συνολικό ποσό της συμπληρωματικής εθνικής χρηματοδότησης, το οποίο ανέρχεται σε 650.000 ευρώ.
γ) Τον αριθμό των επιλέξιμων προς ενίσχυση κυψελών, ο οποίος προκύπτει από το αποτέλεσμα της διαίρεσης των χιλιόγραμμων του παραχθέντος μελιού που έχει διακινηθεί νομίμως κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από το έτος υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα, δια του αριθμού πέντε (5) (ελάχιστη ποσότητα παραχθέντος και εμπορευόμενου μελιού ανά κατεχόμενη κυψέλη) στρογγυλοποιούμενο προς τον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.
δ) Το γεγονός ότι το γινόμενο του αριθμού των επιλέξιμων προς ενίσχυση κυψελών επί τον αριθμό δώδεκα (12 ευρώ το ποσό της δικαιούμενης ενίσχυσης ανά κατεχόμενη κυψέλη) δεν υπερβαίνει το συνολικά εγκεκριμένο ποσό ενίσχυσης των 1.800.000 ευρώ.

deya-parou

criosparos

bluestarferries

goldenstarferries

jmconstructions

seajets